lørdag den 7. juni 2014

Politik - og meningen med livet

"Hvad er meningen med livet? Man kan ikke føre politik, hvis man ikke kan svare på det spørgsmål, for så ved man ikke, hvor samfundet skal bevæge sig hen af". Sagt af Otto Leisner i en protrætudsendelse, jeg så på DRk for nylig.

Det var store ord fra en underholdningens mand, som i øvrigt havde mange fornuftige ting at sige, set fra min lænestol.

Kan man forlange det af en politiker? Hvor mange af vi almindelige dødelige kan svare på det spørgsmål? Men well, jeg er nu tilbøjelig til at give Otto Leisner ret.

Men hvis man kigger ud over den brede vifte af danske politiske partier, så kan man vel fastslå, at de alle - i hvert fald i deres principprogrammer - har en ide om, hvor samfundet skal bevæge sig hen. Nogle partier er mere ideologisk funderede end andre. Men når det kommer til den praktiske politik, ser det ud, som om pragmatismen tager over og ideologierne træder i baggrunden. "Politik er det muliges kunst", sagt af Otto von Bismarck.

Jeg har brugt lidt tid på at studere flg. partiers princip- og/eller partiprogrammer, og har lavet nogle ganske få linjer om det. Det er uretfærdigt, javist, at uddrage noget som helst ud af så lidt, det er jeg klar over. Men lad os nu se ...

I Socialdemokraternes principprogram står flg. at læse: Frihed, lighed og solidaritet. Friheden understreger menneskets ret til at være til og til at udfolde sin forskellighed. Ligheden er erkendelsen af alle menneskers lige værdi, netop fordi hvert menneske er unikt og dermed uerstatteligt. Gennem solidaritet gør vi friheden og ligheden reel for alle. Det er solidariteten, der sikrer, at vi drager omsorg for hinanden og værner om hinandens uerstattelighed og værdighed. .... Politik handler om værdier. Det er en kamp mellem grundlæggende værdier, om hvordan vi forstår mennesket og dets behov.

I Venstres principprogram kan man læse flg.: Det liberale menneskesyn: Mennesket trives bedst i frihed under ansvar. Frihed betyder fravær af tvang - men også, at mennesket er frit til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet.... Forudsætningen for et godt samfund er, at hver enkelt føler et personligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet.
Når det enkelte menneske får størst mulig frihed til at stræbe efter et godt liv, bliver der skabt værdier, som kan komme fællesskabet til gode. Derved bliver fællesskabet stærkest.....Det menneske, der kan klare sig selv, har en moralsk forpligtelse til at bistå de mennesker, der ikke kan – privat og via samfundet.
 
I Det konservative folkepartis partiprogram, kan læses: 1.Familien er grundlaget for et velfungerende samfund. 2.Vores fortid, historie og arv er vores styrke, kun med denne kan vi møde fremtiden styrket. 1000 års kristne samhørighed har dannet samfundets værdigrundlag, derfor er Danmark et land med religionsfrihed og åbenhed overfor andre religioner.
 
Fra SF's principprogram: SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen og de folkelige bevægelser for fred, nedrustning, ligestilling og miljø. SF ønsker at gennemføre en grundlæggende forandring af Danmark, Europa og verden, baseret på solidariske værdier. SF vil samle den brede befolkning i en alliance for forandringer, der udvider demokratiet, styrker fællesskabet, fremmer lighed og sikrer bæredygtighed. Målet er et socialistisk samfund, der på bæredygtigt grundlag skaber størst mulig velfærd, velstand, frihed og flest muligheder for alle mennesker.

Fra Enhedslistens principprogram: Frihed i fællesskab, mennesker kan forandre, kapitalisme står i vejen for frihed, tryghed og demokrati. .... Der er en grundlæggende modsætning mellem de mennesker, økonomiske og politiske kræfter, der tjener penge på andre mennesker og på at udnytte vores naturressourcer, og så på alle os, der får løn for vores arbejde, og som har gavn af fælles løsninger på vores problemer. Derfor er der modsatrettede interesser og kamp mellem de forskellige klasser om, hvordan samfundet skal udvikles.

Fra Liberal Alliances principprogram: Liberal Alliance sætter din frihed i højsædet. Vi ønsker et samfund, som er præget af frisind med højt til loftet og med plads til mange forskellige holdninger...
Liberal Alliance vil forandre samfundet, så du får mulighed for og flere får mod til at bruge den ret til at leve frit, som vi er født med. Frie mennesker er forskellige, ...Smålighed, ensretning og ligemageri er det modsatte af liberalt frisind Liberal Alliance vil give dig ansvaret tilbage. For et større ansvar for sig selv er en naturlig følge af mere frihed. Frem for stræben efter materiel lighed kan vi alle høste fordel af vækst, velstand og fremgang i Danmark. Liberale reformer er helt nødvendige....Liberal Alliance vil have færre regler og restriktioner. Det er ikke alt, der kan reguleres, som bør reguleres.

Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki... Vi er forpligtede af vor danske kulturarv og vort ansvar for hinanden som folk. Derfor vil vi styrke landets ydre og indre sikkerhed....Vi ønsker et land bestående af frie danske borgere, som gives muligheder for at klare sig selv og bestemme over sig selv; men staten må samtidig forpligtes til at støtte de danskere, der er i vanskeligheder og hjælpe dem til tryghed...Vi ønsker landet og folkestyret udviklet i frihed...Det konstitutionelle monarki skal opretholdes...Folkekirken er det danske folks kirke

Frihed, frihed og frihed! Danskerne er et frihedselskende folk, kan vi konstatere. Fællesskab nævnes også overalt, selv om der visse steder bruges andre ord, som f. eks. solidaritet. Der er flere partier, som vil "forandre samfundet", her nævnes det både af Enhedslisten, SF og Liberal Alliance, skønt retning og mål nok er noget forskellige! Andre værdibaserede ord er ansvar, styrke demokratiet, menneskets værdi, retten til forskellighed.

Ord, som kan lede til konflikt, er lighed vs ligemageri, kapitalisme vs vækst, fællesskab vs ensretning,  - og så er der jo de forskellige holdninger til folkekirkens og kongehusets status

Men hvad har det alt sammen med meningen med livet at gøre?

At den enkelte må finde sin egen mening, og det kan kun ske i et samfund, hvor frihed vægtes højt. Det tør jeg godt skrive som fællesnævner. Men alt handler om, hvordan vi skaber og/eller vedbliver at have det gode liv og vort syn på, hvad det så er. For nogle partier kræver det "forandring", for andre "konservatisme". Så nu har jeg lige fundet ud af, at jeg selv er en skønsom blanding af enhedsliste- og konservativ tilhænger!! Og det kan man ikke være, har jeg hørt. Som min gode gamle mentor Jersper Holst engang udtalte: Man kan ikke springe på hesten og ride i fire retninger.

Men som den politiske situation ser ud lige nu, har jeg mistet meningen med livet, hvis den skal bero på, hvordan der føres og tales politik herhjemme nu til dags. Heldigvis står og falder det, JEG forstår ved "meningen med livet" ikke med, hvad en enkelt politiker eller et politisk parti mener eller ikke mener. Jeg er faktisk mest tilbøjelig til at mene, at der kun vil være ganske få politikere, som kan svare på, hvad meningen med livet er, og udtrykke det politisk.

Men det er også muligt, at Otto Leisner helt tog fejl!!

  

 


 
 

        1. Ingen kommentarer:

          Send en kommentar